fbpx

Alweer de honderdste tip van de week! En het is een belangrijke en historische tip, want de eigen bijdragen voor zorg worden nu verlaagd in plaats van verhoogd. Het kabinet heeft besloten dat de eigen bijdrage voor zorg in het kader van de Wet langdurige zorg wordt verlaagd. Dat is de verblijfszorg of intensieve zorg voor mensen die thuis wonen. Per 1 januari 2018 wordt het deel van het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage verlaagd van 12,5% naar 10% van het inkomen. 30.000 mensen gaan daardoor tussen € 30 en € 150 per maand minder betalen. De bijtelling van het vermogen wordt voor de Wet langdurige zorg per 1 januari 2019 verlaagd van 8% naar 4%. Dat gaat dus ook flink schelen.

Voor de Wmo is in het regeerakkoord afgesproken dat iedereen het tarief, dat nu geldt voor de laagste minimuminkomens, gaat betalen. Dat is € 17,50 per vier weken. Dat wordt nu nog niet uitgevoerd. Het ministerie van VWS gaat eerst met de gemeenten praten hoe het moet en welk budget de gemeenten er extra bij moeten gaan krijgen.

Wat ik nog niet zie in de berichtgeving is of en hoe de stapeling van de eigen bijdragen zal worden bewaakt en ook hoe de eigen bijdragen dan worden geïnd. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bewaakt nu nog de stapeling van de eigen bijdragen en int die ook. Afhankelijk van hun inkomen betalen mensen op dit moment een bepaalde maximale eigen bijdrage voor Wlz en Wmo tezamen. Daarin worden alle te betalen eigen bijdragen meegenomen voor alle voorzieningen in het kader van deze wetgeving. Het lijkt er nu op dat de eigen bijdragen Wlz en Wmo worden losgekoppeld, apart gaan worden berekend en dat de stapeling niet meer zal worden bewaakt.