De transformatie van het sociale domein bij de gemeente Stein

De gemeente Stein streeft een gelukkige samenleving na. Daarom heeft zij deelgenomen aan de Village Deal, een project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de Village Deal kon een aantal geselecteerde kleinere gemeenten met een klein extra budget experimenteren met een andere werkwijze om sociaal domein klanten te ondersteunen, met een ontschotte werkwijze, buiten de reguliere werkwijze en verordeningen. Anders denken en anders doen, helemaal conform de gedachte van de transformatie in het sociale domein.

Lees meer

Respijtzorg op de kaart

Er is de laatste tijd veel aandacht voor Respijtzorg. Terecht want dit is hard nodig met de afname van het aantal mantelzorgers en het beroep wat de overheid doet op mantelzorgers. Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst. Eind maart vorig jaar verscheen de eerste verkenning van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP over de toekomst van de mantelzorg.

Lees meer

Openstelling Wlz voor GGZ cliënten

Mensen met psychische problematiek hebben nu geen toegang tot de Wlz tenzij ze langer dan 3 jaar opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling en daar moeten blijven. Het zogenaamd voortgezet verblijf. Mensen met psychische problemen die hier niet aan voldoen maar ook niet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen vallen nu onder het Beschermd wonen in het kader van de Wmo.

Lees meer

Cursisten van de WWZ Academie behalen hun resultaat bij de gemeente Alkmaar

Het leeuwendeel van de cursisten van de WWZ Academie doet de online opleiding Wmo consulent, Jeugdconsulent of Consulent sociaal domein niet met als uiteindelijk doel om het certificaat te behalen. Nee, wat ze willen is een baan of een andere baan! In 2018 zijn we daarom aan de slag gegaan om ons netwerk te vergroten met gemeenten en detacheringsbureaus, hetgeen inmiddels heeft geresulteerd in een aantal werkervaringsplaatsen bij de gemeenten Alkmaar en Hoorn. In deze blog beschrijven we de werkwijze van de gemeente Alkmaar.

Lees meer

Onderwijs en zorg

Uit evaluatie van de jeugdhulp blijkt dat de verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs niet goed op gang is gekomen. In een brief van Minister Slob en Minister de Jonge blijkt dat er in het regeerakkoord 10 maatregelen zijn afgesproken om te komen tot verbeteringen.

Lees meer

De transformatie van het sociale domein komt op stoom!

Twee weken geleden was ik aanwezig bij het congres van Movisie “Samen sturen op doen wat werkt” in Alphen aan den Rijn. Uit de lezingen van de verschillende sprekers, zoals burgemeester Liesbeth Spies, kon ik opmaken dat we ons in Nederland langzaam maar zeker realiseren dat we in het sociale domein met mensen bezig zijn. Dat we gaan zien dat wetten en verordeningen niet leidend zijn, maar ondersteunend.

Lees meer

Verbeterde Meldcode Veilig Thuis

In de afgelopen jaren is de aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling sterk toegenomen. Het besef is gegroeid dat geweld in huiselijke kring een maatschappelijk vraagstuk is dat alleen opgelost kan worden als signalen onderkend worden én als adequate hulpverlening volgt.

Lees meer

De wijkteambenadering nader bekeken

Gemeenten zetten wijkteams in om de zorg dicht bij de cliënt te organiseren, bijvoorbeeld via mantelzorg. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet. In de meeste gemeenten is het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg over de periode 2015-2017 toegenomen.

Lees meer

Betrek naasten bij het keukentafelgesprek

Het betrekken van een naaste bij het keukentafelgesprek heeft een positieve invloed op het gesprek en op de gekozen oplossing. Mensen die het gesprek alleen voerden waren het minst tevreden, mensen die het gesprek voerden met een onafhankelijke cliëntondersteuner waren meer tevreden dan mensen die het gesprek alleen voerden maar minder tevreden dan de mensen waarbij een naaste bij het gesprek aanwezig was.

Lees meer

Weggever

E-book
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws en informatie over sociaal domein toe te sturen.

Archief