fbpx

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt op 29 mei 2024 dat de gemeente een aanvraag voor
jeugdhulp niet mag afwijzen vanwege ‘eigen kracht’, als in de gemeentelijke verordening niet
voldoende beschreven staat hoe ‘eigen kracht’ wordt beoordeeld. Veel gemeenten hebben nu niet in
de verordening beschreven welke criteria en afwegingsfactoren zij hanteren.
Volgens de Jeugdwet hoeven gemeenten geen jeugdhulp in te zetten als de ouders zelf een oplossing
hebben voor de hulpvraag. Dit wordt gezien als ‘eigen kracht’. De CRvB stelt nu dat in de verordening
moet worden beschreven wat ouderlijke zorg- en opvoedingsplicht inhoudt en wanneer er sprake is
van ‘eigen kracht’. Daarbij moeten de criteria en afwegingsfactoren ook daadwerkelijk in de
verordening worden opgenomen. Enkel verwijzen naar een richtlijn in de bijlage, de CIZ-
indicatiewijzer, de toelichting of nadere regels of beleidsregels van het college is niet voldoende. De
gemeente kan onderscheid tussen gebruikelijke en boven gebruikelijke hulp maken. Ook dat moet
dan in de verordening nader worden beschreven.

https://www.pgb.nl/gemeenten-moeten-criteria-eigen-kracht-opnemen-in-verordening/

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein!