fbpx

Minister De Jonge van VWS heeft de wens om verbeteringen in de inkoop binnen het sociaal domein door te voeren. Hiervoor is er een wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 geschreven. Het wetsvoorstel beoogt een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Het doel van de wetswijziging is:

  • Het verminderen van de uitvoeringslasten
  • Vermindering van het aantal zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee afsluit
  • Voor de Jeugdwet wil men ook regelen dat bij Algemene Maatregel van Bestuurvastgelegd kan worden onder welke voorwaarde sprake is van een reële prijs. Voor de Wmo kan dat al.
  • Mogelijkheden hebben om met een Algemene Maatregel van Bestuur nader invulling te geven aan zorgvuldigheidseisen bij inkoop of subsidiëring van jeugdzorg.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is het voornemen om de bepalingen zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 april 2021, in werking te laten treden.

Kijk hier voor meer informatie over maatschappelijk verantwoord gunnen.