Zorgen dat mensen met dementie en hun naasten volledig mee kunnen doen in onze samenleving en goede ondersteuning en zorg krijgen. Belangrijk is bijvoorbeeld het bieden van ontmoetings­mogelijkheden en betekenisvolle dagactiviteiten dichtbij huis.

De overheid streeft ernaar dat in 2030 80 procent van de thuiswonende mensen met dementie toegang heeft tot een ontmoetingsplek vlakbij huis. Daar kunnen zij onder meer deelnemen aan activiteiten die aansluiten bij hun wensen en behoeften. VWS rekent voor dat er in 2030 dan ongeveer 1.400 ontmoetingsplekken extra nodig zijn ten opzichte van de 165 ontmoetingscentra die er in 2021 waren. Het ministerie ondersteunt gemeenten daarom op verschillende manieren bij het opzetten of doorontwikkelen van een vraaggericht aanbod van dagactiviteiten, al dan niet op een speciaal daarvoor ingerichte ontmoetingsplek. Ook Alzheimer Nederland zet zich in voor meer ontmoetingsplekken. In een speciaal programma – met onder meer lokale pilots en een stimuleringspakket – wil zij gemeenten ondersteunen bij het werken aan ontmoetingsmogelijkheden in de buurt.

Het gaat erom plekken te bieden waar men vertrouwd is met dementie en waar mensen met dementie en mantelzorgers welkom zijn. Als deze mensen er een fijne tijd hebben, zo is de gedachte, kunnen zij langer blijven doen wat ze willen. En het heeft een positief effect op het verloop van de ziekte. De inzet op het bieden van dagactiviteiten past bij de beweging naar een meer dementievriendelijke samenleving. Daarin kunnen mensen met dementie zoveel mogelijk doorgaan met wat ze voor de diagnose ook al deden. Gemeenten, verenigingen, clubs, scholen en bedrijven, zij dragen allemaal bij aan een samenleving die makkelijker en beter omgaat met mensen met dementie.

In deze inspiratiewijzer van ZonMw vind je achtergrondinformatie en goede voorbeelden.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.