fbpx

Emma van der Ploeg en Mr Dennis van Tilburg selecteren en bespreken drie uitspraken van rechters op het gebied van het Sociaal Domein.

Uitspraak op gebied van de Participatiewet. Deze gaat over het buiten behandeling stellen van een aanvraag wegens het verstrekken van onvoldoende gegevens. Cliënt moest een nieuwe aanvraag indienen waardoor pas op een latere datum het recht op bijstand in zou gaan. De rechter was echter van mening dat op basis van de later alsnog overgelegde gegevens, toch is komen vast te staan dat de aanvrager ook al recht op bijstand had met ingang van de datum van de aanvraag die buiten behandeling is gesteld.

De uitspraak van de Wmo gaat over het beoordelen of een advies voldoet aan de zorgvuldigheidseisen. Volgens de Rechtbank is het advies onvoldoende zorgvuldig omdat de hulpvraag wel is verwoord en de beperkingen zijn onderkend, maar de omvang van de ambulante ondersteuning niet is vastgesteld. Ook geeft de rechter aan dat er een onjuiste motivatie is gebruikt voor dit advies. De adviseur geeft namelijk een negatief advies omdat de tot dat moment geboden ondersteuning in onvoldoende mate heeft bijgedragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Volgens de rechtbank hoeft de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie echter niet vergroot te worden, maar kan de ondersteuning ook dienen voor stabilisatie van de zelfredzaamheid of ondersteuning bij achteruitgang.

De uitspraak over de Jeugdwet gaat over of bepaalde zorgtaken wel of niet onder de jeugdwet vallen. Het gaat om huiswerkbegeleiding, begeleiding naar (medische) behandelingen en de begeleiding bij het schoonhouden van de eigen kamers. De rechtbank volgt het standpunt van het college hierin. Huiswerkbegeleiding is primair een onderwijstaak en is geen voorziening die valt onder jeugdhulp. Ook is de rechter het eens met het college dat het begeleiden van de kinderen bij (medische) behandelingen en het schoonhouden van de kamers normale ouder-kindzorg is en dat dit daarom ook niet valt onder de jeugdwet.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.