fbpx

De gemeente Stein streeft een gelukkige samenleving na. Daarom heeft zij deelgenomen aan de Village Deal, een project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de Village Deal kon een aantal geselecteerde kleinere gemeenten met een klein extra budget experimenteren met een andere werkwijze om sociaal domein klanten te ondersteunen, met een ontschotte werkwijze, buiten de reguliere werkwijze en verordeningen. Anders denken en anders doen, helemaal conform de gedachte van de transformatie in het sociale domein.

De gemeente heeft WWZ Consultancy gevraagd om de werkwijze van de Village Deal te evalueren met de Effectencalculator. Met dit instrument is het mogelijk om tot maximaal drie werkwijzen met elkaar te vergelijken. Hiermee vergelijken we of een andere werkwijze of een interventie duurder of goedkoper is dan de reguliere werkwijze. We kijken niet alleen naar de financiële aspecten, maar ook naar de outcome: Is het welbevinden van de inwoner daadwerkelijk met de interventie verbeterd?

Bij de gemeente Stein hebben we de werkwijze met de Village Deal vergeleken met de situatie als er gewerkt zou zijn volgens de reguliere werkwijze met alle daarbij behorende regels. De conclusie was dat er in alle gevallen meer rust is gekomen in het hoofd van de mensen in de vijf huishoudens waarmee de gemeente samen met de Dorpenteams heeft gewerkt. Mogelijk is hierdoor op termijn minder begeleiding nodig. Ook zijn door deze werkwijze besparingen mogelijk op het hele budget in het sociale domein. Dus binnen de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en schuldhulpverlening.

Het beleid sociaal domein in Stein gaat over de leefwereld van mensen en niet om protocollen en systemen. De gemeente wil de samenleving verder ontwikkelen samen met de inwoners. De gemeente is in het kader van de Village Deal aan de slag gegaan met vijf huishoudens, vooral multi-probleemgezinnen, vanuit de vraag en de echte leefwereld van deze gezinnen.

Het Dorpenteam van de gemeente is heel praktisch aan de gang gegaan met:

  • Een anderstalige vrouw met ernstige gebitsproblemen die de rekening van de tandarts niet kon betalen. Met de Village Deal heeft de gemeente de tandartsrekening betaald zodat zij zonder pijn verder kon deelnemen aan maatschappelijke activiteiten waardoor haar welbevinden werd verhoogd.
  • Een moeder op bijstandsniveau die (te)veel over heeft voor haar kinderen en daardoor zelf overspannen dreigt te raken. Door het betalen van een OV kaart voor haar dochter hoefde ze minder met haar auto te rijden, wat haar heel veel tijd en geld bespaarde.
  • Van een gezin met psychische problematiek stond het huis vol met afval. Daardoor zijn er ruzies ontstaan met de buren. De begeleider was vooral met burenruzies bezig. Met de Village Deal is een container vergoed en hebben de hulpverleners voorzichtig geholpen met opruimen. Daardoor werd het negatieve verhuisadvies van de woningcorporatie opgeheven en kon het gezin verhuizen naar een rustiger buurt.
  • Een gezin met psychische problematiek en licht verstandelijke beperkingen dat niet in staat is zelf de tuin te onderhouden. Ook hierdoor zijn er ruzies met de buren en was de begeleider vooral met de buren bezig. Met de Village Deal is het opknappen van de tuin door een hovenier vergoed. Ook in dit geval werd het negatief verhuisadvies opgeheven en kon het gezin verhuizen naar een appartement in de stad zonder tuin.
  • Een jonge vrouw met borderline die bang is dat ze haar kindje iets aandoet. Zij kwam volgens de criteria niet in aanmerking voor een sociaal medische indicatie voor kinderopvang. Met de Village Deal is de indicatie geregeld, waardoor het kind twee dagdelen per week naar de kinderopvang kon en moeder aan zichzelf kon gaan werken.

We kunnen concluderen dat de interventies met de Village Deal in totaal goedkoper zijn geweest dan wanneer de Village Deal niet had plaatsgevonden. Drie casussen waren goedkoper en twee casussen waren iets duurder dan de situatie zonder Village Deal. Het belangrijkste, de outcome, was in alle gevallen dat het welbevinden van alle vijf de huishoudens door deze individuele werkwijze, echt op maat, is verbeterd. De gemeente zal deze werkwijze nu verder implementeren binnen de werkwijze van de klantmanagers werkzaam in het sociale domein.

Wil je alles weten over de evaluatie van de Village Deal van de gemeente Stein met de Effectencalculator? Download hier het rapport.