fbpx

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die het op eigen kracht niet redden. In dit zogeheten ‘sociaal domein’ komen maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, en ondersteuning van werk en inkomen bij elkaar. Wat verstaan we onder sociaal domein, welke doelen heeft de overheid hiermee en hoe werkt dat uit voor burgers en gemeenten? Een nieuw boek moet helder antwoord geven op deze vragen.

Meer over het boek
Zó werkt het sociaal domein is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, samen met publieke en private partners uit het sociaal domein. Dit zijn: ministerie van BZK, ministerie van SZW, ministerie van VWS, Movisie, het Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal Werk Nederland, Stedennetwerk G40, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het UWV.

Waarom een boek over het sociaal domein?
Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen hulp van hun gemeente, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden en opgroeien of een bijstandsuitkering. Deze gemeentelijke voorzieningen samen heten ‘het sociaal domein’ en vormen het onderwerp van dit negende Zó werkt de zorg-boek. Welke vormen van ondersteuning vallen nog meer onder het sociaal domein? Wat is de rol van gemeenten? Wie werken er zoal in het sociaal domein? Welke wetten zijn relevant? En hoe wordt ondersteuning uit het sociaal domein betaald?

Op al deze vragen (en veel meer) vind je het antwoord in ‘Zó werkt het sociaal domein‘. Helder uitgelegd in meer dan 40 afbeeldingen en korte journalistieke teksten. Een handzaam boek voor alle zorg- en dienstverleners in het sociaal domein, studenten, beleidsmakers en toezichthouders en anderen.