fbpx

De tweede kamer heeft dinsdag 9 april 2019 ingestemd met de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020. Dit abonnementstarief is al ingegaan voor de maatwerkvoorzieningen door een AmvB. Om volledige invoering mogelijk te maken is een wetswijziging nodig.

De belangrijkste aanleiding voor de invoering van het abonnementstarief is het beperken van de stapeling van zorgkosten voor mensen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief € 19,- per maand. Dit is een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage. Behalve de maatwerkvoorzieningen vallen vanaf dat moment ook een aantal algemene voorzieningen onder het abonnementstarief. Het gaat dan om die algemene voorzieningen waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen degenen aan wie een voorziening wordt verstrekt en de betrokken hulpverlener(s), zoals bijvoorbeeld bij huishoudelijke hulp en begeleiding. Collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief. Hierbij is het passend om een bijdrage per rit te vragen. Voor de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen zorg in natura en opvang blijven de huidige intramurale bijdrage systematieken met (doorgaans) een hogere bijdrage van toepassing.

Gemeenten vrezen een toestroom van het aantal Wmo-gebruikers, en daarmee toename van de Wmo-kosten. Gemeenten worden hiervoor deels door het rijk gecompenseerd (opbrengstderving eigen bijdrage), maar gemeenten vrezen dat dit onvoldoende zal zijn.
> Lees hier meer