fbpx

Van Bopz naar Wet zorg en dwang

Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

Nee, tenzij

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

De wet gaat gelden voor instellingen en thuis

De Wzd gaat niet alleen gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Op 23 januari 2018 is de Wet zorg en dwang door de Eerste Kamer aanvaard. Gelijktijdig is de Wet verplichte GGZ (Wvggz) ook door de Eerste Kamer aanvaard. De Wzd gaat op 1 januari 2020 in.

Kritiek vanuit het werkveld

Verschillende organisaties hadden op uitstel aangedrongen, omdat de meeste zorgorganisaties nog veel moeten doen om volgens de nieuwe Wet zorg en dwang te gaan werken. Minister Hugo de Jonge van VWS houdt in zijn brief aan de Tweede kamer vast aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020.

Wel heeft de minister op 9 mei een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd met een kleine wijziging om de wet makkelijker uitvoerbaar te maken. Deze wijziging gaat onder andere over de rol van de Wzd-functionaris, die toeziet op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. Lees meer over deze aanpassingen op bijgaande internetsite.

> Rijksoverheid