fbpx

Om de toegang tot en levering van (Wmo-)hulpmiddelen merkbaar te verbeteren, richtte het ministerie van VWS een landelijk actieteam op. In de periode november 2019 tot en met januari 2020 is een normenkader en een actieplan hulpmiddelen vastgesteld.

De VNG is 1 juni 2020 gestart met het project Verbeteragenda hulpmiddelen. We hebben gemeenten toen opgeroepen hieraan mee te doen.

Vorig jaar is in 4 werkgroepen bestaande uit een aantal betrokken partijen waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, VWS, Firevaned, Iederin en Per Saldo van start gegaan om de punten uit het actieplan uit te werken. Inmiddels hebben 2 werkgroepen hun resultaat opgeleverd in de vorm van twee convenanten die op 5 maart 2021 door de deelnemende partijen bestuurlijk zijn vastgesteld.

Het convenant meeverhuizen waarin afspraken gemaakt worden om hulpmiddelen mee te laten verhuizen met de cliënt. Het maakt daarbij niet uit of cliënt verhuist naar een andere gemeente of naar een Wlz instelling. Cliënt houdt de beschikking over eerder verstrekte hulpmiddelen en hoeft niet opnieuw een heel aanvraag traject door.

Het Convenant meet werkprocedure toegang. Hierin staat dat als er sprake is van een complexe situatie of een complex hulpmiddel er casemanagement wordt ingezet om voor de cliënt één aanspreekpunt te hebben. Er wordt gewerkt met een zogenaamd functioneel advies waarin geformuleerd wat het hulpmiddel moet kunnen.

De VNG ondersteunt beide convenanten en roept gemeenten deze te ondertekenen en de daarin gemaakte afspraken te implementeren in de uitvoeringspraktijk.