fbpx

Op 14 november 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg.

Op 15 januari 2020 bracht de commissie een rapport uit over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. De commissie heeft in totaal 35 aanbevelingen gedaan, aan onder meer gemeenten, woningcorporaties, ouderenorganisaties en de ministeries van VWS, SZW en Financiën.

Een aantal aanbevelingen is:

  • Breng de huishoudelijke hulp onder bij de bijzondere bijstand.
  • Haal alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen uit de Wlz te halen en hevel deze naar de Wmo en de Zvw.
  • Breng de Wlz terug tot het domein waarvoor de wet oorspronkelijk bedoeld was: dat van de langdurige institutionele, intramurale zorg.
  • Geef de wijkverpleegkundige een belangrijke rol bij de indicaties ook bij de Wmo en Wlz.
  • Beloon gemeenten als zij besparingen weten te realiseren op de uitgaven aan de Wlz
  • Zet meer in op digitale ondersteuning en e-health.
  • Laat de verpleeghuiscapaciteit meegroeien met de omvang van de groep ouderen waarvoor het onverantwoord en niet doelmatig is om de benodigde zorg en ondersteuning in de eigen woning te verlenen.
  • Stel wooncoaches en verhuismakelaars aan om te stimuleren dat ouderen in de thuissituatie tijdig gaan verhuizen of hun woning aanpassen.

Op de website van de rijksoverheid kun je het hele adviesrapport bekijken. Ook worden geïnteresseerden uitgenodigd om te reageren op het advies.