fbpx

Per 1 januari wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen vanaf dat moment ook toegang krijgen tot de Wlz.

Voor wie geldt dit?
Deze personen vallen nu vaak onder de Wmo (beschermd wonen). Niet alle cliënten uit deze specifieke doelgroep van de ggz komen in aanmerking voor de Wlz. De verwachting is dat een derde van de mensen die nu beschermd wonen, gaan instromen in de Wlz.

Indicatie via CIZ
Het CIZ werkt nu aan de indicatiestelling voor mensen die vanuit andere domeinen zoals de Wmo maar ook de Zvw, GGZ-B en forensische zorg, gaan instromen per 1 januari 2021. Centrumgemeenten, zorgkantoren, aanbieders en het CIZ werken in tien regiotafels samen om de overgang van mensen vanuit beschermd wonen naar de Wlz zo goed mogelijk te laten verlopen.

Uitname gemeentefonds
De afspraak is dat het budget de cliënt volgt. Per 1-1-2021 wordt €495 miljoen uit het gemeentefonds genomen op basis van een inschatting van aantallen uitstromende cliënten en tarieven beschermd wonen. De VNG werkt met de ministeries van VWS en BZK aan afspraken over de verrekening achteraf.

Lees hier het artikel.