fbpx

In de tweede kamer zijn vragen gesteld over de hoeveelheid kortdurende indicaties die afgegeven worden in het kader van de Wmo ook voor mensen met een langdurige ondersteuningsvraag. Men is daarbij van mening dat dit onnodige onzekerheid en extra administratieve lasten met zich mee brengt en dat betrokkenen noch de gemeente hiermee zijn gebaat.
Het ministerie heeft het verzoek gedaan aan de VNG om het principe om langdurige beschikkingen af te geven nader uit te werken.

Met de VNG bestaat overeenstemming over de wenselijkheid om de duur van de beschikking zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de specifieke situatie van de aanvrager. Daar waar sprake is van een beperking die niet tijdelijk is, ligt de afgifte van een kortdurende beschikking als regel niet voor de hand. Het standaard aan iedereen afgeven van beschikkingen met een beperkte duur van (bijvoorbeeld) een jaar past niet bij het uitgangspunt van de Wmo 2015.

De VNG gaat samen met cliëntorganisaties nader onderzoek doen naar de uitvoeringspraktijk bij gemeenten.

Ook heeft de VNG op de website informatie gegeven over de mogelijkheid om langdurige beschikkingen af te geven. De VNG schrijft:
In die situaties dat het duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten ook beschikkingen afgeven voor langere tijd. De Wmo 2015 biedt die mogelijkheid. Wel is het dan van belang dat de gemeente de cliënt niet uit het oog verliest en periodiek beziet of de ondersteuning nog steeds een passende bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.
Voor cliënten met een levenslange en/of levens brede beperking is het van belang zekerheid over hun ondersteuning te hebben. Naast zekerheid voor de cliënt heeft het beschikken voor een langere periode ook voordelen voor gemeenten ten aanzien van de administratieve lasten. Minder beschikkingen betekent meer tijd voor het goede gesprek met nieuwe cliënten en meer tijd om periodiek in gesprek te zijn met bestaande cliënten. Een andere mogelijkheid om administratieve lasten te verminderen is het vaker toepassen van de ambtshalve verlenging van beschikkingen.

https://vng.nl/nieuws/verbetermogelijkheden-voor-lokale-toegang-wmo