fbpx

Een deel van de kwetsbare ouderen die thuis wil blijven wonen, loopt tegen hardnekkige problemen in de zorg aan. Ze krijgen niet de passende zorg die ze nodig hebben waardoor de problemen kunnen verergeren, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoe groot deze groep precies is, is niet bekend.

Volgens het SCP krijgen ouderen om verschillende redenen onvoldoende passende zorg. “Sommige ouderen voldoen net niet aan de voorwaarden om zorg of ondersteuning te krijgen. Zij voldoen bijvoorbeeld nog niet aan de criteria voor de Wet langdurige zorg, maar hebben op sociale gronden behoefte aan meer zorg en ondersteuning”, aldus het Planbureau.

Bureaucratie
Ook gaan kwetsbare ouderen gebukt onder bureaucratie. “De systeemwereld met wetten, regels, procedures en afspraken wringt vaak met de dagelijkse realiteit waarin ouderen en hun naasten leven. Bij de uitvoering van de zorg en ondersteuning voor ouderen zijn vele instanties, organisaties en beroepsgroepen betrokken. Dat samenspel verloopt lang niet altijd vlekkeloos”, staat in het onderzoek.

Ook zijn er ouderen die moeite hebben met het vinden van de juiste zorg. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die slecht ter been zijn of psychische problemen hebben. Dat komt ook door een tekort aan zorgmedewerkers. “Het ontbreken van de juiste deskundigheid en vaardigheden bij zorgprofessionals alsmede beperkingen in de ruimte die zij van hun organisatie krijgen om te handelen, kunnen belemmerend werken voor passende zorg en ondersteuning.”

Vervolgonderzoek
Een groeiende groep 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Inmiddels zijn dit er ruim 1,2 miljoen. Volgens het SCP zou er vervolgonderzoek moeten komen om in kaart te brengen hoeveel van deze mensen problemen ondervinden met het vinden van de juiste zorg. (ANP)