fbpx

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen de grootste vorm van geweld in de samenleving. Inmiddels is aangetoond wat nodig is om de cirkel van geweld te doorbreken en wat de bijdrage van lokale (wijk)teams hieraan is. Het Toezicht Sociaal Domein signaleert op dit punt dat de Lokale (Wijk)teams in een aantal gemeenten al voldoende invulling geven aan hun taken op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. In andere gemeenten gaat dit nog niet goed genoeg.

In het door de VNG uitgebrachte kwaliteitskader worden de taken en verantwoordelijkheden toegelicht.

De VNG adviseert voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling de visie ‘gefaseerde ketenzorg’15 als leidraad te gebruiken. Deze is ook door de opdrachtgevers en partners van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ omarmd. Het creëren en waarborgen van veiligheid krijgt hiermee een prominente plaats in de ondersteuning en hulp die door de lokale (wijk)teams aan een gezin/huishouden wordt geboden.
Lees hier het visiedocument.

De visie ‘gefaseerde ketenzorg’ gaat uit van de volgende fases:
• Eerst samenwerken voor veiligheid aan de hand van een veiligheidsplan. Doel: het geweld stopt onmiddellijk.
• Dan samenwerken voor risico gestuurde zorg aan de hand van een hulpverleningsplan. Doel: de oorzaken van het geweld worden weggenomen of teruggedrongen.
• En samenwerken voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg aan de hand van een herstelplan. Doel: de negatieve gevolgen van het geweld worden hersteld of beperkt