fbpx

Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Wat mag je van school verwachten als een kind problemen heeft op school of niet goed mee kan komen? Wat houdt passend onderwijs in?

Een mooie website waar hierover veel te vinden is, is de website van ouders & onderwijs.

In 2015 is het passend onderwijs ingevoerd. Het doel van deze wet is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden (zorgplicht). Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen hun samenwerkingsverband.

Voor ouders met een kind met extra ondersteuningsbehoefte zou het door deze wet eenvoudiger moeten worden om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze stelselwijziging? Op basis van meerdere onderzoeken uit de landelijke Evaluatie Passend Onderwijs hebben onderzoekers Pauline van Eck en Rianne Exalto een samenvattend artikel geschreven over de positie van ouders binnen passend onderwijs. Dit artikel is in november 2019gepubliceerd. De ervaringen met het passend onderwijs zijn erg wisselend. Uit verschillende bronnen blijkt dat de positie van ouders op een aantal punten versterkt is doordat het stelsel van extra ondersteuning flexibeler en minder bureaucratisch is geworden. Er zijn meer mogelijkheden op het gebied van extra ondersteuning en de toegang is over het algemeen makkelijker. Doordat ouders minder moeite hoeven doen om te bewijzen dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, ervaren zij minder bureaucratie. De andere kant van de medaille is dat er voor ouders (maar ook voor scholen) veel onduidelijk is. De grenzen van passend onderwijs zijn niet gedefinieerd en passend onderwijs ziet er in het ene samenwerkingsverband anders uit dan in het andere. Er zijn dus wel degelijk grenzen, maar waar liggen die dan precies?

Op deze website kun je het hele artikel vinden.